Front Office

Lisa Graham Email Lisa GrahamLisa Graham, Principal
Phone480-812-6908
Sarah Elliott Email Sarah ElliottSarah Elliott, Dean
Phone480-812-6911
Carla Regner Email Carla RegnerCarla Regner, Administrative Assistant
Phone480-812-6900
Heather Kooser Email Heather KooserHeather Kooser, Attendance
Phone480-812-6903
Karen Dean Email Karen DeanKaren Dean, Office Assistant
Phone480-812-6900
Sandy Palomo Email Sandy PalomoSandy Palomo, Health Assistant
Phone480-812-6902
Shaun Incorvaia Email Shaun IncorvaiaShaun Incorvaia, Counselor
Phone480-812-6906